Keskustele parisuhteen rekisteröinnistä foorumilla

 

Parisuhteen rekisteröinti

Kuka voi solmia rekisteröidyn parisuhteen

Rekisteröidyn parisuhteen voi solmia kaksi samaan sukupuoleen kuuluvaa:

 • joista kumpikin on täyttänyt 18 vuotta ja
 • joka kumpikaan ei ole avioliitossa eikä rekisteröidyssä parisuhteessa

Parisuhde voidaan rekisteröidä Suomessa vain, jos ainakin toinen parisuhteen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa, tai jos kummallakin osapuolella on rekisteröintiä välittömästi edeltäneen kahden vuoden ajan ollut asuinpaikka Suomessa. Suomen kansalaisuuteen rinnastetaan kansalaisuus sellaisessa vieraassa valtiossa, jonka lainsäädäntö antaa mahdollisuuden parisuhteen rekisteröintiin pääasiallisesti samanlaisin oikeusvaikutuksin kuin Suomen laki.

...ja kenen kanssa?

Parisuhteen rekisteröinti ei ole sallittu läheisten sukulaisten kesken. Rekisteröidyn parisuhteen solmiminen on siis kielletty:

 • lapsen ja hänen vanhempansa sekä sisarusten ja puolisisarusten välillä,
 • kun toinen osapuolista on toisen veljen tai sisaren jälkeläinen sekä
 • ottolapsen ja ottovanhemman kesken.

Parisuhteen rekisteröimisen esteiden tutkinta

Ennen parisuhteen rekisteröintiä osapuolten on yhdessä pyydettävä rekisteröimisen esteiden tutkintaa. Pyyntö voidaan esittää mille tahansa maistraatille, hakijoiden kotikunnasta riippumatta.

Esteiden tutkintaa pyydettäessä osapuolten on allekirjoitettava vakuutus siitä, ettei parisuhteen rekisteröimiselle ole estettä.

Tutkintapyyntölomakkeen voi tilata maistraatista tai tulostaa lomakesivuilta.

Todistus rekisteröimisen esteiden tutkinnasta

Kun maistraatti on todennut, ettei parisuhteen rekisteröimiselle ole esteitä, on osapuolille annettava tästä todistus. Jollei siihen ole painavia syitä, todistusta ei saa antaa aikaisemmin kuin seitsemäntenä päivänä tutkinnan pyytämisestä.

Todistus rekisteröimisen esteiden tutkinnasta on voimassa neljän kuukauden ajan todistuksen antamisesta lukien. Tämän määräajan kuluttua umpeen parisuhde voidaan rekisteröidä vasta sen jälkeen, kun uudelleen on tutkittu, ettei rekisteröimiselle ole estettä.

Kuka toimittaa parisuhteen rekisteröimisen?

Parisuhteen rekisteröinnin toimittaa:

 • maistraatin päällikkö
 • henkikirjoittaja
 • julkinen notaari

Miten parisuhde rekisteröidään?

Parisuhde rekisteröidään niin, että osapuolet yhtä aikaa paikalla ollen ja rekisteröimisen toimittavan viranomaisen läsnäollessa allekirjoittavat rekisteröintiä koskevan asiakirjan, jonka viranomainen samalla vahvistaa allekirjoituksellaan. Todistajia ei tarvita.

Rekisteröinti voidaan toimittaa viranomaisen toimitiloissa, tai mikäli parisuhteen rekisteröijä ja kihlakumppanit toisin sopivat, myös muualla. Mikäli rekisteröinti ei tapahdu virka-aikana ja -paikalla, kannattaa olla  yhteydessä maistraattiin hyvissä ajoin, jotta mahdolliset aikataulu- ja tilakysymykset ehditään selvittää.

Parisuhteen rekisteröinyt viranomainen huolehtii rekisteröimistiedon ilmoittamisesta valtakunnalliseen väestötietojärjestelmään.

Väestötietojärjestelmästä tieto rekisteröidystä parisuhteesta välitetään avioliittotiedon tavoin muun muassa viranomaisille hallinnollisten tehtävien hoitamista varten.

Parisuhteen rekisteröinti ja sukunimi

Parisuhteen rekisteröinti ei vaikuta osapuolten sukunimeen. Kumpikin osapuoli säilyttää siis sen sukunimen, joka hänellä oli rekisteröinnin tapahtuessa.

Parisuhteen rekisteröimisen hinta

 • Virka-aikana ja virkapaikalla: maksuton
 • Virka-aikana mutta virkapaikan ulkopuolella: 120 euroa
 • Virka-ajan ulkopuolella mutta virkapaikalla: 200 euroa
 • Virka-ajan ja virkapaikan ulkopuolella: 200 euroa + matkakustannukset valtion matkustussäännön mukaan. Päivärahan saamisen edellytysten täyttyessä vihkijälle maksetaan myös päivärahaa. Lisätietoja hinnastosta.

Oikeudelliset vaikutukset

Parisuhteen rekisteröinnillä on samat oikeudelliset vaikutukset kuin avioliiton solmimisella, jollei erikseen toisin säädetä. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet eivät kuitenkaan voi yhdessä ottaa ottolasta.

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet ovat keskenään yhdenvertaiset. Kumppaneiden tulee rekisteröidyssä parisuhteessa osoittaa keskinäistä luottamusta ja yhteisesti toimia perheen hyväksi.

Elatusvelvollisuus rekisteröidyn parisuhteen aikana

Rekisteröidyssä parisuhteessa tulee kummankin osapuolen kykynsä mukaan ottaa osaa perheen yhteiseen talouteen ja toisen elatukseen. Tarvittaessa voidaan myös rekisteröidyn parisuhteen kestäessä vahvistaa, että toisen on maksettava toiselle elatusapua. Elatusavun määrä ja sen maksutapa voidaan vahvistaa joko sopimuksella tai tuomioistuimen päätöksellä.

...ja parisuhteen purkamisen jälkeen

Kun rekisteröity parisuhde puretaan, tuomioistuin voi velvoittaa toisen osapuolen maksamaan toiselle elatusapua, jos tämä harkitaan kohtuulliseksi.

Elatusapu voidaan vahvistaa suoritettavaksi joko määräajoin taikka kertakaikkisena summana. Elatusavun määrä ja suorittamistapa voidaan vahvistaa myös sopimuksella.

Osapuolten velat ja vastuu toisen velasta

Rekisteröidyssä parisuhteessa kumpikin osapuoli vastaa itse yksin tekemästään velasta. Kumpikaan ei myöskään joudu rekisteröidyn parisuhteen purkautumisen jälkeen vastuuseen sellaisesta velasta, jonka toinen on yksin tehnyt. Osapuolet voivat kuitenkin halutessaan ottaa yhdessä velkaa.

Osapuolet vastaavat kuitenkin yhdessä sellaisesta velasta, jonka toinen on yksin tehnyt perheen elatusta varten (esim. ruokatavaroiden taikka tarpeellisten huonekalujen osto velaksi).

Osapuolten omaisuus

Rekisteröidyn parisuhteen solmiminen ei aiheuta mitään muutoksia osapuolten omistussuhteisiin. Se omaisuus, joka toiselle kuuluu parisuhteen rekisteröimisen hetkellä, jää rekisteröimisen tapahduttuakin hänen omaisuudekseen. Samoin omaisuus, jonka toinen hankkii rekisteröidyssä parisuhteessa ollessaan tai saa perintönä taikka lahjana, on yksin hänen omaisuuttaan.

Osapuolet voivat kuitenkin hankkia omaisuutta myös yhteiseen omistukseen, esimerkiksi ostamalla yhteisesti asunto-osakkeet ja maksamalla kauppahinnan puoliksi omista varoistaan.

Rekisteröidyn parisuhteen purkauduttua osapuolten omaisuus jaetaan pääsäännön mukaan tasan menettelyssä, jota kutsutaan omaisuuden ositukseksi.

Avioehtosopimus

Rekisteröidyn parisuhteen osapuolet voivat joko ennen parisuhteen rekisteröintiä tai rekisteröidyssä parisuhteessa eläessään tehdä avioehtosopimuksen. Avioehtosopimuksella voidaan sopia siitä, että osapuolten omaisuutta ei rekisteröidyn parisuhteen purkauduttua jaeta tasan, vaan että esimerkiksi kumpikin osapuoli pitää oman omaisuutensa itsellään. Avioehtosopimuksessa voidaan myös sopia siitä, että tietty omaisuus, esimerkiksi toisen perimä maatila, jää jaon ulkopuolelle.

Avioehtosopimus saattaa olla varsin monimutkainen sopimus. Avioehtosopimuksen tekemistä harkittaessa on aiheellista kääntyä asianajajan, valtion oikeusaputoimiston taikka muun asiantuntevan lakimiehen puoleen.

Yhteisen asunnon ja asuntoirtaimiston suoja

Laissa on pyritty turvaamaan se, että perheen asunto ja siihen kuuluva irtaimisto säilyvät perheen käytössä myös silloin, kun tämä omaisuus kuuluu yksin toiselle osapuolelle. Tämän vuoksi asunnon tai asuntoirtaimiston omistava osapuoli ei saa ilman toisen suostumusta myydä tai muutoin luovuttaa omaisuutta, joka yksinomaan tai pääasiallisesti on tarkoitettu käytettäväksi perheen asuntona eikä myöskään tällaiseen asuntoon kuuluvaa irtaimistoa.

Nämä asunnon myyntiä tai muuta luovuttamista koskevat rajoitukset koskevat sekä asuntona käytettyä kiinteistöä että asunto-osakkeita. Suostumus on tarpeen myös silloin, kun esimerkiksi asunto-osake kuuluu molemmille yhteisesti yhtä suurin osuuksin ja toinen aikoo myydä omistamansa osuuden jollekulle ulkopuoliselle.

Ulkomaalaisten parisuhteen rekisteröinti

Parisuhde voidaan rekisteröidä Suomessa jos toinen osapuolista on Suomen kansalainen ja hänellä on asuinpaikka Suomessa tai molemmilla on ollut asuinpaikka Suomessa kahden edellisen vuoden ajan. Ennen rekisteröintiä ulkomaalaisen on jätettävä maistraatille todistus kotimaansa viranomaisilta, jossa osoitetaan, että suunnitellulle parisuhteen rekisteröinnille ei ole esteitä. Todistusten on oltava avioliittoasetuksen mukaisesti laillistettuja. Esteiden tutkinnassa sovelletaan Suomen lakia.

Suomen kansalaisuuteen rinnastetaan kansalaisuus sellaisessa vieraassa valtiossa (esim. Alankomaat, Pohjoismaat, Saksa), jonka lainsäädäntö antaa mahdollisuuden parisuhteen rekisteröintiin pääasiallisesti samanlaisin oikeusvaikutuksin kuin Suomen laki.

 

Mediatiedot & mainostus

info(ät)naimisiin.info

 

2000-2017 © naimisiin.info